2008/12/09

Байгалийн Ухааны Салбарын Залуу Эрдэмтдийн Холбооны бүтэц, зохион байгуулалт


Үүсгэн байгуулагдсан хугацаа: 2005-03-17ны өдөр

Санаачлагч: С. Дэмбэрэл, Б. Амарсанаа

Холбооны тэргүүнээр: С. Дэмбэрэл 2004-2007 он
Б. Авид 2007-2009
Д. Хасбаатар 2009 оноос
Гүйцэтгэх захирлаар: Б. Амарсанаа 2004-2005 он
Ц. Ганзориг 2005-2007 он
Л. Энхсүх 2008-2009 он 
О. Жамъян 2009 оноос тус тус ажиллаж байна.

Эрхэм зорилго:

“Шинжлэх ухааныг бодитойгоор хөгжүүлэх, шинэ технологийг нэвтрүүлэх, залуу эрдэмтэн судлаачдыг дэмжих, бэлтгэх, Монгол Улсын хөгжилд оруулах залуу эрдэмтэн судлаачдын оролцоог нэмэгдүүлэх”-д оршино.

Үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл:

- Судлаач, эрдэмтэн залуучуудын ажлыг дэмжин, туршлага солилцуулах, үндэсний болон олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал, чуулга уулзалт, сургалт-семинар, тэмцээн уралдааныг зохион байгуулах
Холбооны гишүүдийг мэргэжил, мэдлэгээ дээшлүүлэн дотоод, гадаад оронд сурч ажиллахад дэмжлэг үзүүлэх
- Үйл ажиллагааныхаа чиглэлээр төрийн ба төрийн бус байгууллагууд, хувь хүмүүстэй үндэсний болон олон улсын хамтарсан төсөл хэрэгжүүлэх, тэднээс санхүүгийн болон мэдээлэл, мэргэжлийн туслалцаа, дэмжлэг, хандив, тусламж авах
- Орон нутагт. Холбооны салбаруудыг байгуулж, тэдгээрийг удирдлага, зохион байгуулалтаар хангаж, шаардлагатай үед зохих журмыг үндэслэн дэмжлэг үзүүлэх
- Шилдэг судлаач, залуу эрдэмтэн, холбооны гишүүдийн амжилт, авъяас билэг, хөдөлмөр зүтгэлийг үнэлэн өөрийн холбооны шагналаар шагнах, төр засаг болон бусад байгууллагын шагналд нэр дэвшүүлэн тодорхойлох
- Холбооны үйл ажиллагааг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сурталчлах
- Холбоог хөгжүүлэхтэй холбогдолтой төрөл бүрийн төсөл санаачлах болон дэмжин хэрэгжүүлэх

Бүтэц, зохион байгуулалт, удирдлага

УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН АЛБАДУУД

Хүний нөөцийн албаны үйл ажиллагааны чиглэл:
Холбооны дүрэм, дүрмийн биелэлтl
Холбооны бүтэц, зохион байгуулалт
Гишүүнчлэлийн асуудал, шинээр гишүүн элсүүлэх, гишүүнээс түдгэлзүүлэх
Гишүүний ёс зүй
Гишүүдээс гаргасан санал, гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлэх, удирдах зөвлөлд уламжлах

Мэдээлэл сурталчилгаа, олон нийттэй харилцах албаны үйл ажиллагааны чиглэл:
Холбооны зорилго, үйл ажиллагааг олон нийтэд хүргэх
Гишүүдийнхээ судалгааны ажлыг олон нийтэд хүргэх
Шилдэг судлаачдыг танилцуулах
Төрийн ба төрийн бус байгууллагууд болон олон улсын байгууллагуудтай холбоо тогтоон, хамтран ажиллах, уулзалт ярилцлага зохион байгуулах
Ивээн тэтгэгч байгууллагуудтай холбоо тогтоох, үйл ажиллагааны хөтөлбөр тогтоох

Эрдэм шинжилгээ, судалгааны албаны үйл ажиллагааны чиглэл:
Лекц, семинар, эрдэм шинжилгээний хурал зохион байгуулах;

Гадаад харилцааны албаны үйл ажиллагааны чиглэл:
Ижил төстэй үйл ажиллагаа явуулдаг гадны байгууллагуудтай холбоо тогтоох;
Гишүүдийнхээ гадаад хэлний мэдлэгийг дээшлүүлэх ажлуудыг зохион явуулах;
Сургалт семинар зохион байгуулах, гадны сургалтын талаарх мэдээллээр гишүүдийг хангах, зуучлах;
Гадаадын төсөл хөтөлбөр, байгууллагуудтай хамтран ажиллах;

ХЯНАЛТЫН ЗӨВЛӨЛ

Үйл ажиллагааны чиглэл:
Холбооны дүрмийн хэрэгжилт болон байнгын үйл ажиллагаанд хяналт тавих;
Удирдах зөвлөлийн хуралд зөвлөх эрхтэйгээр оролцох, шийдвэрүүдтэй нь танилцах, дансыг шалгах, санхүүгийн холбогдолтой мэдээлэл гаргуулж авах;
Шийдвэрийнхээ тухай Холбооны Их хурал, Удирдах зөвлөлийн хуралд илтгэл тавих буюу мэдэгдэл, мэдээлэл хийх

No comments: