2009/12/02

БАЙГАЛИЙН УХААНЫ САЛБАРЫН ЗАЛУУ ЭРДЭМТДИЙН ХОЛБООНЫ ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН АЛБАНЫ ЖУРАМ

Байгалийн Ухааны Салбарын Залуу
Эрдэмтдийн Холбооны 2008-10-28ны
өдрийн хурлаар хэлэлцэж батлав.


БАЙГАЛИЙН УХААНЫ САЛБАРЫН ЗАЛУУ ЭРДЭМТДИЙН
ХОЛБООНЫ ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН АЛБАНЫ ЖУРАМ

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

1.1. Байгалийн Ухааны Салбарын Залуу Эрдэмтдийн Холбоо /цаашид Холбоо гэх/-ны Удирдах зөвлөлийн Хүний нөөцийн албаны журам-ын зорилго нь Монгол Улсын Төрийн бус байгууллагын тухай хууль, Монголын Залуу Эрдэмтдийн Холбоо болон БУСЗЭХолбооны дүрэм-ийн хүрээнд албаны гишүүдийн ажил үүргийг оновчтой зохион байгуулах, сахилга дэг журмыг бэхжүүлэхэд болон Удирдах зөвлөлийн бусад албадуудтай харилцах харилцааг зохицуулахад оршино.

1.2. Журмыг хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон асуудлыг Удирдах зөвлөлийн Хүний нөөцийн алба эрх хэмжээнийхээ дагуу шийдвэрлэнэ.

1.3. Хүний нөөцийн албаны нийт гишүүд энэхүү журмыг дагаж мөрдөнө.

Хоёр. Үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл

2.1. Хүний нөөцийн алба нь дараах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ. Үүнд:
• Холбооны дүрэм, дүрмийн биелэлт
• Дүрэм, журманд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай
•Шаардлагатай дүрэм, журмуудын төсөл боловсруулж Удирдах зөвлөлөөр хэлэлцүүлж, батлуулах, хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллах
• Холбооны бүтэц, зохион байгуулалтын талаар санал дэвшүүлэх
• Гишүүнчлэлийн асуудал, шинээр гишүүн элсүүлэх, гишүүнээс түдгэлзүүлэх
• Гишүүний ёс зүй
• Гишүүдээс гаргасан санал, гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлэх, удирдах зөвлөлд уламжлах
• Гишүүдийн анкетыг нэгтгэн, архивлах
• Гишүүдийн нэгдсэн судалгааг гаргах
• Үйл ажиллагааны хүрээнд бусад албадуудтай хамтран ажиллах

Гурав. Албаны удирдлага, зохион байгуулалт,
дотоод баримт бичгийн хөтлөлт, тэдгээрт тавигдах шаардлага

3.1. Хүний нөөцийн алба нь ахлагч болон албаны гишүүдээс бүрдэнэ.

3.2. Албаны даргын эзгүйд түүний ажлыг гишүүн орлоно. Орлож ажиллах хуваарийг тухай бүр албан ёсоор Удирдах зөвлөлийн хурал дээр мэдэгдэнэ.

3.3. Албаны дарга болон гишүүдийн ажил үүргийн хуваарийг боловсруулан баталж, мөрдөж ажиллах ба орон тоо, бүтцэд өөрчлөлт орсон тохиолдолд шинэчлэн гаргана.

3.1. Удирдах зөвлөлийн ээлжит болон ээлжит бус хурал, албаны зөвлөгөөнөөр ярилцсан ажил, арга хэмжээ, үүрэг даалгавар, биелэлтийн талаар албаны гишүүн тэмдэглэл хөтлөх ба өгсөн үүрэг даалгаврын дагуу биелэлтийг тухай бүр мэдээлж, хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллана.

3.2. Албанаас Удирдах зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэх асуудлыг хурал болохоос 1 хоногийн өмнө бичиг хэргийн асуудал хариуцсан гишүүн нийт гишүүдэд илгээж, хуралд оролцох боломжгүй гишүүдийн саналыг авсан байна.

3.3. Албаны гишүүнчлэлийн асуудал хариуцсан гишүүн нь холбооны гишүүдийн анкет, мэдээллийн нууцлалыг чандлан хамгаална.

3.4. Гишүүдийн хувийн хэрэг, анкеттай танилцах, тэдний тухай мэдээлэл авах хүсэлт тавьсан иргэн, албан байгууллагад уг баримттай танилцах зөвшөөрлийг албаны даргаас бичгээр олгосны үндсэн дээр танилцуулна.

Дөрөв. Үйл ажиллагааг үнэлж, дүгнэх

3.4. Алба нь үйл ажиллагаагаа жилээр төлөвлөж, төлөвлөгөөнд оруулах асуудлуудыг бусад албадууд, холбогдох байгууллагуудтай тохирч боловсруулаад, Удирдах зөвлөлөөр хэлэлцүүлж, санал авсны үндсэн дээр Гүйцэтгэх захирлаар 01 дүгээр сарын 10-ны дотор батлуулна.

3.5. Албаны жилийн төлөвлөгөөг дараах асуудлуудтай уялдуулан зохицуулна. Үүнд:
• Төр засгийн бодлого, зорилт, онцлог
• МЗЭХ, БУСЗЭХ-ны хэтийн төлөвлөгөө
• МЗЭХ-ны жилийн төлөвлөгөө
• БУСЗЭХ-ны тухайн жилд дэвшүүлсэн зорилт
• БУСЗЭХ-ны болон бусад албадуудын төлөвлөгөө

3.6. Хүний нөөцийн алба нь тухайн онд хийж гүйцэтгэсэн ажлаа Удирдах зөвлөлд тайлагнах ба гишүүдийнхээ ажлыг жилийн эцэст зохих үзүүлэлтүүдийн дагуу дүгнэж, шагнал урамшуулал болон хариуцлагын талаар санал оруулна.

3.7. Хүний нөөцийн алба нь гишүүдийнхээ сахилга бат, ажлын хариуцлагыг сайжруулах зорилгоор гишүүдийн ирц, үүрэг даалгаврын биелэлтийг тооцох журамтай байна.

3.8. Гишүүдийн ирц болон үүрэг даалгаврын биелэлтийг албаны дарга бүртгэнэ.

3.9. Хуралд ирэхгүй шалтгаан буюу хуралд хоцорч ирэх тухай харьяалах удирдах албан тушаалтанд урьдчилан мэдэгдэнэ. Ийнхүү удирдах албан тушаалтанд мэдэгдээгүй тохиолдолд тухайн ажилтныг хурал тасалсанд тооцож, энэ нь сахилгын шийтгэл оногдуулах үндэслэл болно.

Тав. Бусад зүйл

3.6. Энэхүү журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулж болох бөгөөд тэдгээр нь журмын салшгүй хэсэг байна.


ооОоо

No comments: