2009/03/05

Хууль, Төсөл, Хөтөлбөр

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2008 -2012 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨР
(Монгол Улсын Их Хурлын 2008 оны 35 дугаар тогтоолын хавсралт)

http://www.open-government.mn/index.php?option=com_content&task=view&id=404&Itemid=129

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2008-2012 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙН ТӨСЛИЙН ТАЛААРХ ТАНИЛЦУУЛГА

http://siteresources.worldbank.org/INTMONGOLIA/Resources/Draft_GAP2008.pdf

АГНУУРЫН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨР, АН АМЬТАН АГНАХ, БАРИХ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ХУРААМЖИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ

http://www.legalinfo.mn/insys/lawmain.php?vlawid=1313

АН АГНУУРЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ

http://assets.panda.org/downloads/hunting.pdf

ХОВОРДСОН АМЬТАН, УРГАМАЛ, ТЭДГЭЭРИЙН ГАРАЛТАЙ ЭД ЗҮЙЛИЙН ГАДААД ХУДАЛДААГ ЗОХИЦУУЛАХ ТУХАЙ ХУУЛЬ

http://www.legalinfo.mn/insys/lawmain.php?vlawid=1454

Батнямын Онон


No comments: